Muuta tietoa

Huoneiston tai sen osan luovuttaminen

Huoneiston tai sen osan luovuttaminen toiselle ilman vuokrasopimuksessa olevaa suostumusta tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa on kielletty.

Jälleen vuokraus

Huoneistoa ei saa jälleenvuokrata ilman vuokranantajan lupaa.

Vuokraoikeuden siirto

Ei saa tehdä ilman vuokranantajan lupaa.

Muuttopäivä

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistosta vuokranantajan käyttöön yleisen tavan mukaan klo 12.00 sekä seuraavana päivänä luovutettava huoneisto kokonaisuudessaan vuokranantajan hallintaan. Vaatimus muuttopäivän siirtämisestä on pantava vireille tuomioistuimessa viimeistään kuukautta ennen muuttopäivää.

Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus esimerkiksi, jos vuokralainen laiminlyö vuokran maksun säädetyssä tai sovitussa ajassa, tai jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää, tai jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti. Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus esim. jos vuokralaisen, hänen kotiväkeensä kuuluvan tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Sopimusosapuoli, joka haluaa käyttää laissa säädettyä oikeuttaa purkaa vuokrasopimus, on annettava kirjallinen purkamisilmoitus. Siinä on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta siinä tapauksessa, että vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta.

Vuokran korottaminen

Toistaiseksi voimassa olevissa vuokrasuhteissa korotusperuste on vapaasti sovittavissa, vuokra voidaan sitoa esim. indeksiin. Määräaikaisissa sopimuksissa vuokraa ei voi korottaa sopimuskauden aikana.

Vuokrasuhteen kesto

Voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on irtisanomispäivää seuraava täysi kalenterikuukausi. Vuokranmaksuvelvollisuus on voimassa irtisanomisaikana. Irtisanominen tulee toimittaa kirjallisesti toimistoomme.